BlackSwallowtail2

Black Swallowtail (Papilio polyxenes)

Black Swallowtail (Papilio polyxenes)
male
Bluff Spring Fen, Cook County, Illinois
June 6, 2010
Photo by Doug Taron